Samsjuklighet

Försämrad livskvalitet

Om du har ADHD så kan både din livskvalitet och din psykiska hälsa försämras. En svensk studie upptäckte att nästan hälften av vuxna personer som nyligen fått ADHD-diagnos hade någon form av samsjuklighet. Ångest och depression var absolut vanligast. Deltagarna fick också fylla i ett formulär om hur de uppfattar deras livskvalitet, och resultatet visade att de med nydiagnostiserad ADHD upplevde en försämrad livskvalitet.

Det finns även kopplingar mellan ADHD och sömnstörningar, missbruk, ätstörningar samt spelberoende.

Källa
  • Ahnemark E. et al. Health-related quality of life and burden of illness in newly diagnosed attention-deficit/hyperactivity disorder in Sweden. BMC Psychiatry 2018; 18: 223.

Vad är ADHD?

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket brukar översättas till aktivitets- och uppmärksamhetsstörning.